Zaposleni delavci na OŠ Milana Majcna Šentjanž v šolskem letu 2019/20.

Pedagoški delavci

Ime in priimek Delovno mesto Izobrazba Razredništvo
Nataša Kreže ravnateljica prof. razrednega pouka
Nada Lindič pomočnica ravnat., OPB dipl. vzgojiteljica vrtec, OPB
Helena Hribar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 1.razred
Gordana Bregar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 2. razred
Nada Jazbec učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 3. razred
Jožica Pelko učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 4. razred
Alja Felser učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 5. razred
Sara Gačnik učiteljica predm. pouka profesorica SLO, knjiž. 6. razred
Dragan Tominc učitelj predm. pouka učitelj ŠPO 7. razred
Andrej Plešej učitelj predm. pouka profesor MAT, FIZ 8.razred
Ruda Buršič Sršan učiteljica predm. pouka profesorica TJA, GEO 9. razred
Sabina Kralj Stanič učiteljica predm. pouka profesorica BIO, GOS, NAR,  org. šol. preh., labor.
Marija Bedek učiteljica predm. pouka učiteljica LUM
Ana Verhovšek učiteljica predm. pouka profesorica GUM
Iris Kukanja učiteljica predm. pouka učiteljica NEM
Mateja Kocjan učiteljica pred. pouka učiteljica TJA
Tatjana Zupan predšolska vzgoja vzgojiteljica vrtec
Vladka Žajber predšolska vzgoja vzgojiteljica vrtec
Lidija Martinčič predšolska vzgoja vzgojiteljica vrtec
Jožica Krmelj pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice vrtec
Petra Meserko pomočnica vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice vrtec
Milena Rozman pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice vrtec
Darja Remih pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice vrtec
 Tehnično osebje
Ime in priimek Delovno mesto
Darja Pačnik računovodkinja
Martina Lindič poslovna sekretarka
Alenka Brečko kuharica
Metka Jazbec kuharica
Helena Cvelbar snažilka
Darinka Strnad snažilka
Marko Kašič hišnik, voznik
Zunanji sodelavci
Ime in priimek Delovno mesto Dela in naloge
Darinka Podlogar učiteljica predm. pouka KEM
Mateja Mandl Dirnbek učiteljica predm. pouka Domovinska in državljanska kultura in etika,
Zgodovina
Roman  Dobovšek učitelj predm. pouka Računalničar
Tjaša Hribar Brce učiteljica predm. pouka Tehnika in tehnologija
Mojca Pregelj svetovalno delo Svetovalno delo
Lucija Umek specialna pedagoginja DSP
Karmen Pfeifer Lapuh specialna pedagoginja DSP
Tina Žnidaršič specialna pedagoginja DSP
Sara Biber logopedinja

Obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

Glede na izbiro učencev smo organizirali naslednje obvezne izbirne predmete v 3. VIO:

Izbirni predmet Učitelj-ica
Nemščina 2 Iris Kukanja
Nemščina 3 Iris Kukanja
Izbrani šport, Dragan Tominc
Šport za zdravje Dragan Tominc
Urejanje besedil, računalniška omrežja Tjaša Hribar Brce
Obdelava snovi, kovine Tjaša Hribar Brce
Verstva in etika Mateja Mandl Dirnbek
Likovno snovanje Marija Bedek

Neobvezni izbirni predmeti:

1. razred Angleščina – N1A Mateja Kocjan
4. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar Brce

Dragan Tominc

5. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar Brce

Dragan Tominc

6. razred

Tehnika – NTE

Šport – NŠP

Tjaša Hribar Brce

Dragan Tominc

 

 

Dostopnost